NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Giải pháp đẩy mạnh công tác báo chí truyền thông chính sách ngành Công Thương trong thời đại mới

22/04/2024

Bộ Công Thương với vai trò là một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, ban hành nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quan trọng. Do đó, hoạt động truyền thông chính sách ngành Công Thương có vai trò ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, nâng cao tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật, tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, cũng như nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Trong xã hội hiện đại, công tác truyền thông, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương.  Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách thông qua hoạt động báo chí theo hướng hiện đại, hiệu quả là một đòi hỏi và là xu thế tất yếu.

Ngành báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền và bảo vệ Đảng bằng cách truyền đạt thông tin về chính sách, đường lối của Đảng đến người dân và xã hội. Bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học - công nghệ, nền tảng của công nghệ đã góp phần truyền tải thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách nhanh chóng, kịp thời, hấp dẫn. Thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để định hướng dư luận, củng cố niềm tin, phản bác hiệu quả những thông tin sai trái, những luận điệu thù địch của các thế lực phản động ở trong và ngoài nước.

Ngày 30/03/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (Đề án 407) nhằm tăng cường truyền thông dự thảo chính sách từ sớm, từ xa, ngay từ khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, bài bản, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình thực hiện.

Theo đó, quy định tại Mục II.2.b Điều 1 Quyết định số 407/QĐ-TTg có ghi: Từ năm 2023, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động quán triệt, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách. Thủ tướng Chính phủ đặc biệt yêu cầu tăng cường công tác truyền thông chính sách, giao các Bộ ngành “Quan tâm bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ”.

Ngày 21/03/2023, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về “tăng cường công tác truyền thông chính sáchđã tạo ra sự chuyển động trong nhận thức và mối quan tâm của các Bộ, ngành, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí - truyền thông về tăng cường truyền thông chính sách một cách hiệu quả, bền vững, tạo ra sức mạnh tổng hợp, động lực, nguồn lực to lớn trong thực thi chính sách. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách.

Điểm nổi bật của Chỉ thị này là đã xác định rõ truyền thông chính sách là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan này phải có nhân sự, nguồn lực làm truyền thông chính sách… Tuy nhiên, từ chủ trương đúng đến thực tiễn triển khai còn nhiều khó khăn, trở ngại, cần nỗ lực và nhận thức thống nhất. Nói cách khác, muốn truyền thông chính sách hiệu quả, phải có chính sách đủ mạnh, sát thực với truyền thông.

Phát huy vai trò của báo chí là tuyên truyền từ sớm, từ xa giúp định hướng dư luận, đi trước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giúp người dân sớm nắm bắt thông tin, thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong việc xây dựng, góp ý, thậm chí phản biện tích cực. Bên cạnh đó, vào cuộc từ sớm, từ xa còn để kịp thời phát hiện và xử lý những thông tin nhiễu loạn, sai lệch... gây bất lợi cho quá trình tuyên truyền (đặc biệt trong bối cảnh công tác truyền thông chính sách trên các nền tảng công nghệ với khả năng tương tác cao rất dễ xuất hiện những bình luận, nhận xét có tính chất xuyên tạc, bóp méo, cực đoan, chống phá, từ đó sẽ phần nào tác động tiêu cực đến người dân).

Có thể khẳng định rằng, công tác truyền thông chính sách trong thời gian qua đã được các cơ quan báo chí quan tâm, chú trọng, góp phần to lớn vào việc tuyên truyền kịp thời những thông điệp quan trọng trong chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương... Trên tinh thần bám sát thực tế, với vai trò là cầu nối giữa nhân dân và các cấp chính quyền, công tác truyền thông chính sách đã được cơ quan báo chí thực hiện chủ động, kịp thời trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, mang lại hiệu quả cao.

1. Công tác báo trí trong truyền thông chính sách Ngành Công Thương

Hiện nay, pháp luật đã có quy định về việc phổ biến, thông tin chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội, đóng vai trò là hoạt động cung cấp thông tin rộng rãi về nội dung của dự thảo chính sách trên cơ sở tương tác, thông tin đa chiều giúp cho người dân được “hưởng dụng quyền dân chủ của mình” tham gia xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước, đồng thời, giúp củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; phát huy dân chủ, đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Trước yêu cầu phát triển của thực tiễn, thời gian qua, Ban cán sự Bộ Công Thương luôn quan tâm, chỉ đạo để công tác truyền thông thực sự là cầu nối quan trọng, hỗ trợ hiệu quả việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành. Công tác truyền thông báo chí của Bộ Công Thương ngày càng đi vào nề nếp, từ việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện; cơ sở pháp lý về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được hoàn thiện; việc thực hiện chế độ phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin báo chí, thông cáo báo chí ngày càng bài bản.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền của Bộ ngày càng phát triển về quy mô số lượng, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả vai trò là những kênh thông tin đóng vai trò trụ cột, quan trọng trong thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Công Thương. Các đơn vị thuộc Bộ đã chủ động trong việc truyền thông đối với các hoạt động của đơn vị; các kênh phối hợp thông tin, truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành cũng ngày càng được mở rộng; cách thức truyền thông ngày càng đa dạng, phong phú.

Kế hoạch truyền thông năm 2022 được phê duyệt tại Quyết định số 273/QĐ-BCT ngày 03 tháng 03 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương với mục tiêu nâng cao tính chủ động và kịp thời trong cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của ngành, các hoạt động và kết quả đạt được của Bộ đến các cơ quan truyền thông, nâng cao hình ảnh của một ngành Công Thương “Đoàn kết, Kỷ cương, Muôn phương thắng lợi”.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đối với Kế hoạch truyền thông năm 2022 là tăng cường hơn nữa sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ, để làm tốt công tác thông tin, truyền thông, cung cấp thông tin một cách chủ động, kịp thời và đầy đủ về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ và của ngành Công Thương, đặc biệt là các vấn đề được xã hội và nhân dân quan tâm; cần tiếp tục đổi mới tư duy triển khai công tác thông tin, truyền thông; phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các lực lượng làm công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, nhất là các xu thế, xu hướng phát triển của xã hội, của ngành để chủ động các kế hoạch truyền thông đáp ứng nhu cầu, xu thế thông tin, tạo định hướng thống nhất, tăng cường tính thuyết phục trong công tác thông tin, quảng bá, cũng như trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá; bảo đảm thế chủ động về thông tin, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vụ việc, nhất là các vụ việc nhạy cảm, đột xuất phát sinh; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức, hình thức thông tin, đặc biệt cần tăng cường sử dụng nền tảng số, các phương tiện truyền thông mới, kênh thông tin mới, sản phẩm thông tin bằng các ngôn ngữ nước ngoài.

Từ đầu năm 2023, để tăng cường cung cấp thông tin về hoạt động của ngành Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo các cục, vụ, các cơ quan trực thuộc Bộ phải thường xuyên cung cấp thông tin hàng tuần, hàng tháng cho các cơ quan báo chí. Trong các cuộc giao ban định kỳ, lãnh đạo Bộ đều yêu cầu phải báo cáo số lượng tin, bài cung cấp cho các cơ quan báo chí và có những chỉ đạo, định hướng kịp thời. Nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm như tình hình cung ứng điện, cung ứng xăng dầu, chi tiêu ngân sách, giải ngân vốn đầu công… cũng được lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy còn một số hạn chế trong cung cấp thông tin nhưng điều đó thể hiện tâm thế sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng hoạt động báo chí.

Công tác hoàn thiện thể chế, góp phần xây dựng Luật quốc gia được tập trung đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước cũng được triển khai đồng bộ, kịp thời đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước.

Tháng 11/2023, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức của Bộ Công Thương để đảm báo các đơn vị của Bộ Công Thương nắm rõ các quy định, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Hội nghị đã tập trung các nội dung chuyên đề, cụ thể như: Những vấn đề chung về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách; Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách trên các phương tiện thông tin đại chúng; Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách tại địa bàn cơ sở thông qua hoạt động văn hóa cơ sở.

Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Kỹ năng tích hợp, đăng tải, khai thác thông tin nội dung dự thảo chính sách và những vấn đề liên quan trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia, các phần mềm về phổ biến giáo dục pháp luật.

Năm 2024, bối cảnh thế giới được dự báo tiếp tục có những chuyển biến khó lường với những cơ hội, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương sẽ tập trung thực hiện một s các nhiệm vụ. Theo đó, Bộ sẽ nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế; khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01; đẩy mạnh các giải pháp nhằm cơ cấu lại ngành Công Thương dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; khai thác có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, triển khai các hiệp định mới để đa dạng hóa thị trường; phát triển mạnh thương mại nội địa, tăng cường chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường…

Hình 1: Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định Quy định về cơ chế mua bán điện

Hình 2: Bộ Công Thương họp xin ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 – 2035, tầm nhìn đến 2045

Các đơn vị của Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan báo chí trên mặt trận truyền thông chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời cung cấp thông tin hoạt động của ngành để các cơ quan báo chí tuyên truyền, đảm bảo tính chính xác, kịp thời, khách quan, mang tính xây dựng.

Các cơ quan báo chí tiếp tục chú trọng trong đề xuất giải pháp, thông tin có kiểm chứng thông qua Bộ Công Thương với những vấn đề chưa rõ, nhạy cảm, được dự luận quan tâm góp phần để ngành Công Thương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao.

Qua quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trình độ nhận thức và yêu cầu đòi hỏi về sự phục vụ và trách nhiệm của người dân đối với Nhà nước cũng ngày càng cao. Người dân ngày càng quan tâm và mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các công việc xây dựng cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước, Bộ ngành.

2. Những tồn tại và hạn chế

Hiện nay, truyền thông chính sách ngành công thương đang được thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau như truyền hình, radio, báo chí, mạng xã hội và các sự kiện, hội thảo. Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn còn tồn tại:

Thứ nhất, sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin: Các thông tin về chính sách ngành Công Thương thường chậm cập nhật kịp thời, dẫn đến sự bất tiện cho người dân và doanh nghiệp. Một số chủ trương, chính sách đúng nhưng chưa truyền thông tốt, nên đã không bám sát với thực tiễn cuộc sống, chưa tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội cũng như mang lại hiệu quả khi áp dụng.

Thứ hai, việc hoạch định, ban hành và thực thi một số chính sách thiếu hẳn khâu đánh giá tác động truyền thông, dẫn đến không được truyền thông đúng và đủ.

Thứ ba, thiếu sự tương tác và phản hồi: Trong quá trình xây dựng dự thảo chính sách, các cơ quan soạn thảo chưa phát huy vai trò chủ động của cơ quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm phát luật trong tổ chức truyền thông dự thảo chính sách. Việc chủ động tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí vẫn chưa được chủ động, dẫn đến việc báo chí gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn thông tin chính thống để giải thích chính sách. Về nguyên tắc truyền thông chính sách, phải làm truyền thông cả trước, trong và sau ban hành chính sách; tạo cơ chế, điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp ý phản biện chính sách.

Thứ tư, thiếu sự đa dạng trong hình thức truyền thông: Khi các cấp chính quyền chủ động phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí sẽ là nền tảng quan trọng nhất. Cần phát triển các hình thức truyền thông mới, hiện đại và phù hợp với người dân và doanh nghiệp để tăng cường hiệu quả truyền thông chính sách ngành. Các cơ quan báo chí gặp khó khăn cho việc đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động truyền thông chính sách. Cùng với đó, báo chí truyền thống đang gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư để thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để sản xuất và đưa nội dung báo chí lên chiếm lĩnh, lan tỏa rộng trên không gian mạng…

Như vậy, công tác báo chí trên mặt trận truyền thông chính sách đang vướng phải những khó khăn trong chính những công cuộc tiếp cận thông tin, dẫn đến việc thông tin cập nhật không kịp thời. Kết quả là, dù chính sách đang trong quá trình xây dựng, nhưng việc kết nối, thông tin hai chiều với công chúng thì lại rất yếu, “làm cho có” chứ không cho hiệu quả dẫn đến khi chính sách ban hành ra, hiệu quả mang lại không cao.

3. Giải pháp đẩy mạnh công tác báo chí trên mặt trân truyền thông chính sách ngành Công Thương

Thực tế cho thấy, truyền thông chính sách tốt là giải pháp quan trọng để đưa chính sách pháp luật vào đời sống xã hội, hòa quyện hơi thở cuộc sống vào quá trình xây dựng chính sách; đưa chính sách đến với người dân - đối tượng trực tiếp thụ hưởng, chịu tác động của chính sách - một cách hữu hiệu nhất. Điều này sẽ gia tăng hiệu quả, hiệu lực của chính sách.

Cần thay đổi nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách ngành Công Thương như là một nhiệm vụ, một chức năng của cơ quan báo chí. Để công tác truyền thông chính sách thực sự hướng đến người dân, chính sách phục vụ lợi ích của nhân dân, công tác báo trí trên mặt trận truyền thông chính sách cần tập trung làm tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường thông tin và cập nhật kịp thời: Tiếp tục xây dựng các kênh thông tin chính thức và tin tức liên quan đến chính sách ngành Công Thương được cập nhật đều đặn và kịp thời để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận và hiểu rõ hơn về chính sách. Cần chủ động cung cấp thông tin trung thực khách quan, sát thực; đấu tranh với các quan điểm, thông tin sai trái. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan; phối hợp cung cấp chất liệu, thông tin để truyền thông.

Thứ hai, tăng tính minh bạch và minh chứng: Cần đảm bảo rằng thông tin về chính sách ngành ng Thương được công bố một cách minh bạch và minh chứng rõ ràng, giúp tạo niềm tin và sự tin tưởng từ phía công chúng. Đánh giá chính sách và giám sát thực hiện thi hành chính sách theo nhiều chiều, nhiều hướng, ý kiến khác nhau, để từ đó thấy được điều gì đi vào thực tiễn, điều gì cần bổ sung.

Thứ ba, tăng cường tương tác và phản hồi: Cần tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có thể tương tác và phản hồi về chính sách ngành công thương thông qua các cuộc hội thảo, buổi gặp gỡ, khảo sát ý kiến để cải thiện chính sách theo hướng tích cực. Tạo động lực, tạo cảm hứng cho người dân tham gia công tác phản biện chính sách trong quá trình xây dựng chủ động, tích cực.

Thứ tư, Đa dạng hóa hình thức truyền thông: Ngoài các kênh truyền thông truyền thống, cần phát triển và sử dụng các công nghệ thông tin mới như mạng xã hội, ứng dụng di động, video, podcast để tăng cường hiệu quả truyền thông và thu hút đối tượng người tiêu dùng đa dạng góp phần lan tỏa, quảng bá truyền thông chính sách, tiếp tục hoàn thiện chính sách, đánh giá chính sách và giám sát việc thực hiện chính sách theo nhiều chiều, khía cạnh khác nhau.

Thứ năm, đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ truyền thông: Cần đầu tư vào đào tạo và nâng cao năng lực cho những người làm công tác truyền thông chính sách ngành Công Thương, giúp họ có khả năng hiểu biết sâu về chính sách và có kỹ năng truyền thông hiệu quả.

Thứ sáu, truyền thông chính sách trong bối cảnh mới phải gắn với đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Nâng cao chất lượng định hướng và hiệu quả quản lý thông tin, kiên định với lí tưởng, nâng tầm trình độ đấu tranh, phê phán của mỗi chủ thể, mỗi con người. Truyền thông chính sách góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành, địa phương, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thông chính sách phải để “Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm - Dân thụ hưởng” bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương.

Kết luận

Tổng kết lại, có thể thấy công tác báo chí trên mặt trận truyền thông chính sách ngành Công Thương trong thời đại mới là nhiệm vụ rất cần thiết và có vai trò quan trọng.

Truyền thông chính sách hướng tới mục đích cung cấp thông tin, thu hút sự ủng hộ của nhân dân, thuyết phục người dân thực thi chính sách. Công tác truyền thông nói chung và truyền thông chính sách nói riêng tuân theo quy luật của xã hội thông tin. Điều đó có nghĩa là, truyền thông chính sách phải nhận diện, phân tích và quản lý được các dòng chảy thông tin, những dấu hiệu mở rộng của truyền thông, bao gồm cả các dòng chảy thông tin trên nền tảng truyền thông và thông tin trên các nền tảng công nghệ.

Do đó, truyền thông chính sách cần phải được đổi mới liên tục để thu hút sự chú ý của công chúng đối với chính sách và đáp ứng nhu cầu của người dân. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời luận giải những vấn đề lý luận mới, khó, còn nhiều ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận trong nhận thức xã hội. Sự liên kết, tích hợp và tương tác của truyền thông chính sách trở thành hướng đổi mới, tạo động lực để tối ưu hóa mô hình truyền thông của các tổ chức, cơ quan ngành Công Thương góp phân nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới./.

Lê Anh Tú, Lương Thanh Hải

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC