GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Cơ cấu tổ chức

1. VĂN PHÒNG

2. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

3. PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG

4. PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI

5. PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

6. PHÒNG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

7. PHÒNG THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

8. TRUNG TÂM THAM VẤN WTO

9. TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

10. TRUNG TÂM TƯ VẤN, ĐÀO TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

11. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ SỐ

12. CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH