GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng Viện;

2. Phòng Quản lý khoa học và đào tạo;

3. Phòng Nghiên cứu công nghiệp và năng lượng;

4. Phòng Nghiên cứu chiến lược, chính sách thương mại;

5. Phòng Nghiên cứu và dự báo thị trường;

6. Phòng Môi trường và phát triển bền vững;

7. Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại;

8. Phòng Nghiên cứu kinh tế số và đổi mới sáng tạo;

9. Trung tâm tham vấn WTO và FTAs;

10. Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại.