GIỚI THIỆU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Chức năng nhiệm vụ

Nghiên cứu và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Xây dựng, phối hợp với tổ chức có liên quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình, chính sách phát triển các ngành và lĩnh vực vê công nghiệp và thương mại.

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin, kinh tế số phục vụ sự phát triển của các lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả, hiệu lực, tác động và việc tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình, chính sách phát triển các lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp và thương mại.

Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật, quy phạm, quy trình chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Thực hiện, phối hợp thực hiện thẩm định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình, chính sách phát triển thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Phân tích, đánh giá và dự báo tác động môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, sự cố môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, chính sách, dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Tư vấn giám sát, phối hợp giám sát việc tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, chính sách, dự án phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Đào tạo sau đại học theo đúng chuyên ngành được giao và theo quy định pháp luật.

Tổ chức hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về quản lý, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

Lưu trữ, phổ biến kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học; biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

Tư vấn, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đầu tư, đổi mới công nghệ và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hợp tác, trao đổi về các lĩnh vực theo chức năng và nhiệm vụ được giao với các đối tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.