RESEARCH

VIETNAM INSTITUTE OF INDUSTRIAL AND TRADE POLICY AND STRATEGY

Home >> Research

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030”

Chiều ngày 21/12/2020, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: “Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030” mã số: ĐTKH 158/20 do TS. Nguyễn Văn Long - Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương làm chủ nhiệm.

Các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ gồm có: TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Chủ tịch hội đồng; TS. Trần Thị Thu Hiền - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Uỷ viên phản biện 1; TS. Vũ Thị Lộc - Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương - Uỷ viên phản biện 2; ThS. Vương Quang Lượng - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Uỷ viên; TS. Đặng Công Hiến - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Ủy viên thư ký.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, TS. Nguyễn Văn Long trình bày: Tính cấp thiết của đề tài đối với việc phục vụ xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030. Phương pháp nghiên cứu thống kê. Từ đó trình bày đủ các phần trong đề tài khoa học của mình.Trong đó có một số nội dung như chương 1 là phần cơ sở lý luận phục vụ xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá, đến chương 3 là đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2021 - 2030.

Sau phần trình bày của chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong hội đồng góp ý một số nội dung cơ bản như sau: Đề tài là cơ sở tham khảo xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu đến năm 2030 có ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên dung lượng đề tài quá lớn khoảng 182 trang, nên cô đọng hơn vấn đề cần nghiên cứu. Trong chương 1, quan niệm tư duy mới nên đưa vào. Trong chương này tập trung vào chiến lược xuất nhập khẩu, tránh nhầm khái niệm giữa chiến lược xuất nhập khẩu và chiến lược thương mại. Chương 2 đã đưa ra nghiên cứu và dự báo nên có khung thống nhất giữa các thời kỳ, giai đoạn cụ thể. Cần chỉ ra sự thay đổi kế hoạch các mặt hàng trong thị trường, tỉ lệ phần trăm thay đổi. Đánh giá mặt đạt được cần phân tích cô đọng…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài khoa học“Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chiến lược xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030” đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu; đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của  tác giả. Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Văn Hội đề nghị tác giả hoàn thiện thêm một số kết quả nghiên cứu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng. Hội đồng nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở đề tài trên và đề nghị tác giả sớm chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện, đảm bảo nghiệm thu cấp Bộ đúng tiến độ.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ:

Lương Thanh Hải

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

RELATED RESEARCH