TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Khảo sát thực tế và hội thảo khoa học nhiệm vụ: “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030” tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng

Từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 đến ngày 18 tháng 10 năm 2022, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức chuyến khảo sát thực tế và hội thảo khoa học trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030”  tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng.

Trong thời gian khảo sát thực tế tại tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác đã làm việc với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng nhằm trao đổi, thu thập thông tin về:

- Thực trạng áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Trên cơ sở luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, biện pháp pháp tăng cường áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030.

- Các thông tin, số liệu về việc xuất các cơ chế, chính sách tăng cường áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam thời gian tới.

- Đoàn công tác đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng một số mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp công nghiệp và kiến nghị các điều kiện áp dụng cho Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030” . Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Tại các hội thảo, thành viên nhóm công tác cùng các đại biểu tham dự đã thảo luận và chia sẻ thông tin, đề xuất các kiến nghị, đóng góp ý tưởng về điều kiện, lộ trình, định hướng, mục tiêu cũng như các giải pháp tăng cường áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030.

Đánh giá về về nội dung và và kết quả của chuyến công tác:

1. Việc triển khai khảo sát, điều tra, số liệu, dữ liệu, tài liệu về thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp công nghiệp và các tài liệu liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng khác được thu thập khá đầy đủ.

2. Địa phương đã đưa ra những khó khăn, vướng mắc và những định hướng về tăng cường áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn 02 địa phương trong thời gian tới.

3. Ngoài ra, nhóm công tác cũng đã tiếp thu được nhiều các ý kiến góp ý cũng như các kiến nghị đề xuất giải pháp tăng cường áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp công nghiệp của 02 địa phương nói riêng và của Việt Nam nói chung trong chuyến công tác.

Tưởng Thị Thanh Vinh

Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học - VIOIT

TIN KHÁC