TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia

23/04/2024

Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, mũi nhọn là tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Bài viết phân tích tầm quan trọng của việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch trong việc bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia. Đây là một yếu tố then chốt để đảm bảo sự độc lập và phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng phức tạp, việc duy trì nguồn cung cấp năng lượng ổn định không chỉ liên quan đến vấn đề kỹ thuật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc phòng.

Thông qua phương pháp thu thập thông tin từ những nghiên cứu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước đây, bài viết đề xuất các phương pháp và chiến lược để hiệu quả trong việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhấn mạnh việc sử dụng giáo dục, pháp luật và truyền thông để minh bạch hóa thông tin, tăng cường sự hiểu biết và đồng thuận trong cộng đồng về các chính sách năng lượng. Cuối cùng, bài viết kêu gọi sự đoàn kết, đồng lòng từ các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ nguồn năng lượng quốc gia, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII trong việc thực hiện các nỗ lực này.

Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, an ninh năng lượng Công Thương, hội nhập kinh tế quốc tế

Mở đầu

An ninh năng lượng quốc gia là một khía cạnh quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế mà còn với sự ổn định và an ninh của quốc gia. Để bảo đảm an ninh năng lượng, không chỉ cần có những chiến lược hiệu quả về kỹ thuật và công nghệ mà còn cần phải có sự ổn định và vững chắc về mặt tư tưởng chính trị. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, khi mà các thế lực thù địch không ngừng tìm cách xâm nhập và phá hoại từ nhiều phía, việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hết sức cấp thiết và mang tính chất chiến lược.

Theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, việc “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” được nhấn mạnh là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Điều này không chỉ áp dụng trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội mà còn trong cả lĩnh vực chiến lược như năng lượng.

Quan điểm của Đảng về phát triển năng lượng thể hiện rõ nhất qua Kết luận của Bộ Chính trị số 26-KL/TW ngày 24/10/2003 về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2010, định hướng đến năm 2020. Và đặc biệt là Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khóa X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời kỳ từ năm 2010 đến nay, Đảng ta thể hiện quan điểm hết sức đúng đắn và kịp thời về phát triển năng lượng tái tạo, với Nghị quyết số 55- NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển năng lượng nói chung và đảm bảo an ninh năng lượng nói riêng, Chính phủ đã nỗ lực cố gắng cụ thể hóa bằng các chính sách, pháp luật một cách đầy đủ, rõ ràng và dễ thực hiện. Các văn bản quan trọng của Chính phủ nhằm cụ thể hóa quan điểm của Đảng vào thực tiễn cuộc sống qua các thời kỳ là: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 176/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004-2010, định hướng đến 2020; Quyết định 1855/QĐ-TTg 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02/10/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dẫu vậy, thực thế trong lĩnh vực năng lượng, các quan điểm sai trái, thù địch thường biểu hiện qua việc phản đối các chính sách phát triển năng lượng quốc gia, xuyên tạc và bóp méo sự thật về tác động môi trường, kinh tế của các dự án năng lượng, hoặc đề xuất các giải pháp không khả thi nhằm làm chệch hướng các mục tiêu phát triển bền vững. Các thế lực thù địch cũng không ngừng sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tạo ra các chiến dịch thông tin nhằm gây rối loạn thông tin, làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong các dự án năng lượng trọng điểm của Việt Nam ta.

1. Các quan điểm sai trái, thù địch trong bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tư tưởng và đường lối của Đảng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, nơi mà sự ổn định và độc lập năng lượng quốc gia đang ngày càng bị thách thức bởi các luồng thông tin sai trái và thù địch. Các quan điểm này không chỉ gây hoang mang trong dân chúng mà còn cố tình bóp méo sự thật nhằm phá hoại các chính sách năng lượng quốc gia. Dưới đây là phân tích và phản bác một số quan điểm sai trái và thù địch cụ thể thông qua các dẫn chứng trực tiếp từ các nguồn xuyên tạc:

i) Chống đối các dự án năng lượng hạt nhân với lý do an toàn:

Các nhóm lợi ích và cá nhân sử dụng thông tin từ sự cố Fukushima để tuyên truyền rằng năng lượng hạt nhân là không an toàn. Tuy nhiên, họ bỏ qua thực tế là công nghệ hạt nhân đã có những tiến bộ đáng kể trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả năng lượng, đặc biệt là với thiết kế của các lò phản ứng thế hệ mới.

ii) Xuyên tạc tác động môi trường của các dự án thủy điện:

Một số bài viết trên các trang web môi trường quốc tế và blog cá nhân chỉ trích rằng thủy điện gây hại lớn cho sinh thái và cộng đồng địa phương mà không cung cấp bằng chứng khoa học chính xác. Thực tế, thủy điện là một phần thiết yếu của chiến lược năng lượng tái tạo, cung cấp nguồn điện ổn định và có khả năng điều tiết mà ít ảnh hưởng đến môi trường so với các nguồn năng lượng khác.

iii) Phản đối chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo:

Các tổ chức không chính thống đưa ra quan điểm rằng chính sách hỗ trợ năng lượng tái tạo là gánh nặng tài chính cho người dân, thông qua các bài viết và báo cáo trên trang web của họ. Tuy nhiên, họ thường xuyên bỏ qua lợi ích lâu dài về môi trường và sự cần thiết của việc giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch.

iv) Chỉ trích về việc phát triển điện gió dưới danh nghĩa tác động đến đời sống địa phương:

Một số bài viết trên các diễn đàn mạng xã hội cáo buộc rằng điện gió gây ồn ào và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng với quy hoạch và quản lý tốt, tác động tiêu cực của điện gió có thể được giảm thiểu hiệu quả. Những bài viết này thường xuyên bỏ qua các nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện một cách bài bản trước khi triển khai các dự án.

v) Tuyên truyền tiêu cực đối với dự án điện than:

Các nhóm thù địch thường tuyên truyền rằng điện than tại Việt Nam gây ô nhiễm nặng nề bằng cách lan truyền các hình ảnh và thông tin không chính xác trên các phương tiện truyền thông xã hội. Trong khi đó, sự thật là công nghệ lọc khí thải hiện đại đã được áp dụng để giảm thiểu tác động môi trường từ các nhà máy điện than.

Bổ sung thêm, chúng ta còn có thể thấy các ví dụ sau:

Luận điệu rằng tiết kiệm năng lượng là không quan trọng: Có ý kiến cho rằng việc tiết kiệm năng lượng không mang lại lợi ích thiết thực và không ảnh hưởng nhiều tới an ninh năng lượng. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm khi mà việc tiết kiệm năng lượng giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ bên ngoài và tăng cường độc lập năng lượng cho quốc gia.

Thông tin sai lệch về độ an toàn của các nhà máy điện: Nhằm gây hoang mang, một số cá nhân đã phổ biến các thông tin không chính xác về rủi ro an toàn của các nhà máy điện, bao gồm cả nhà máy nhiệt điện than và điện mặt trời, mà không căn cứ vào dữ liệu khoa học hoặc các biện pháp an toàn hiện đại đã và đang được áp dụng.

Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch này không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn của từng người dân, trong việc nâng cao nhận thức và kiến thức về an ninh năng lượng, cũng như đóng góp tiếng nói phản biện trên cơ sở thông tin chính xác và khoa học. Thông qua việc phân tích và phản bác những quan điểm sai trái và thù địch này, chúng ta không chỉ bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia mà còn củng cố niềm tin vào chính sách và lãnh đạo của Đảng.

2. Thực trạng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia

Bảo vệ an ninh năng lượng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm và cũng là thách thức lớn đối với Bộ Công Thương Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Trong quá trình hội nhập, các nguy cơ về an ninh năng lượng càng trở nên đa dạng và phức tạp, đòi hỏi Bộ phải không ngừng cập nhật và đổi mới các phương pháp tiếp cận để bảo vệ nguồn lực quốc gia.

Một trong những biện pháp chủ đạo mà Bộ Công Thương đã và đang triển khai là tăng cường hợp tác quốc tế về năng lượng, nhằm trao đổi kinh nghiệm, công nghệ và thông tin về các xu hướng mới. Việc này không chỉ giúp Việt Nam tiếp cận được với các nguồn năng lượng tiên tiến và bền vững hơn mà còn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, từ đó làm suy yếu các luận điệu sai trái từ các thế lực thù địch.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng chú trọng vào việc xây dựng và thực thi các chính sách pháp luật nghiêm ngặt về an ninh năng lượng. Các văn bản pháp luật không chỉ nhằm mục đích quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, sử dụng năng lượng mà còn tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phản bác lại các quan điểm xuyên tạc, không phù hợp với lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ cũng tích cực tổ chức các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của an ninh năng lượng, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội về các chính sách liên quan.

Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng cũng được Bộ đặc biệt quan tâm. Cán bộ, nhân viên trong ngành được trang bị kiến thức chuyên môn sâu, am hiểu về các vấn đề quốc tế và được rèn luyện kỹ năng đối phó với các tình huống phức tạp, nhằm đảm bảo rằng họ có thể tham gia hiệu quả vào công tác bảo vệ an ninh năng lượng cũng như đấu tranh phản bác các quan điểm không phù hợp.

Trong những năm qua, các cơ quan của Bộ Công Thương đã chủ động tham gia vào nhiều sáng kiến hợp tác quốc tế để củng cố an ninh năng lượng quốc gia và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các hoạt động hợp tác này  đã không chỉ giúp Bộ tham mưu chiến lược đến Chính phủ Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quốc tế mà còn nâng cao năng lực quản lý và điều tiết trong lĩnh vực năng lượng. Dưới đây là các ví dụ về hoạt động hợp tác của các cơ quan thuộc Bộ Công Thương:

- Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương đã hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu quả và an toàn trong lĩnh vực điện lực. Các hoạt động chính trong dự án này bao gồm việc áp dụng các công nghệ tiên tiến và tăng cường năng lực quản lý rủi ro cho ngành điện. Nhờ dự án này, hệ thống điện được vận hành an toàn, hiệu quả hơn, tổn thất điện năng giảm, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, dự án cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

- Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã hợp tác với Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu và áp dụng công nghệ hạt nhân cho sản xuất điện. Sự hợp tác này bao gồm các hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên gia và cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

- Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đã làm việc chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió và điện mặt trời. Những dự án này không chỉ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch mà còn hỗ trợ nước ta thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.

Qua những nỗ lực không ngừng nghỉ này, Bộ Công Thương Việt Nam đã và đang khẳng định được vai trò của mình trong việc bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia trước thềm hội nhập sâu rộng, đồng thời phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.

3. Giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia

Để phản bác các quan điểm sai trái và thù địch liên quan đến chính sách năng lượng quốc gia có hiệu quả, cần thiết phải áp dụng một chiến lược đa diện, kết hợp giữa giáo dục, truyền thông và pháp luật. Mục tiêu là không chỉ minh bạch hóa thông tin mà còn tăng cường sự hiểu biết và đồng thuận trong cộng đồng về tầm quan trọng của các chính sách năng lượng. Dưới đây là các phương pháp và chiến lược cụ thể được đề xuất để đạt được mục tiêu này:

i) Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục:

- Chi tiết hóa thông tin: Cần phải cung cấp thông tin khoa học, chính xác và cập nhật về các dự án năng lượng qua các kênh truyền thông chính thống và mạng xã hội. Việc sử dụng các hình thức truyền thông đa dạng như video, infographics và bài viết chuyên sâu giúp người dân dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ về các dự án này.

- Giáo dục trong nhà trường: Việc tích hợp kiến thức về năng lượng bền vững và tầm quan trọng của an ninh năng lượng vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học là cần thiết. Điều này giúp nâng cao nhận thức từ sớm cho các thế hệ tương lai, từ đó hình thành nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của năng lượng quốc gia.

ii) Sử dụng pháp luật để bảo vệ chính sách năng lượng:

- Luật pháp rõ ràng: Việc củng cố khung pháp lý để bảo vệ các dự án năng lượng, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, là hết sức quan trọng. Điều này bao gồm việc đưa ra các quy định chặt chẽ chống lại các hành vi phá hoại và thông tin sai lệch.

- Xử lý nghiêm minh: Áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với những cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin sai lệch, phá hoại chính sách năng lượng. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ tạo ra tính răn đe và đồng thời giáo dục công chúng về tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật.

iii) Hợp tác quốc tế:

- Trao đổi kiến thức: Tham gia vào các diễn đàn năng lượng quốc tế và khu vực giúp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, cập nhật công nghệ tiên tiến và thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực năng lượng. Việc này không chỉ giúp cải thiện chất lượng các dự án trong nước mà còn tăng cường mối quan hệ đối tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

- Đối thoại với các tổ chức quốc tế: Làm việc chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để phản bác các thông tin xuyên tạc từ các thế lực thù địch, đồng thời thể hiện quan điểm và chính sách năng lượng của Việt Nam một cách minh bạch và rõ ràng.

iv) Chủ động trong truyền thông và phản ứng linh hoạt:

- Phản hồi nhanh chóng: Thiết lập một đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp, đội ngũ dư luận viên sẵn sàng phản hồi ngay lập tức đối với bất kỳ thông tin sai lệch nào về chính sách năng lượng. Việc này đòi hỏi sự chuẩn bị và phối hợp liên tục giữa các bộ, ngành liên quan.

- Sử dụng công nghệ: Ứng dụng công nghệ mới nhất trong việc phân tích và theo dõi thông tin trên mạng, đảm bảo phát hiện kịp thời các dấu hiệu của thông tin xuyên tạc và phản động. Việc này bao gồm cả việc sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu lớn để theo dõi và đánh giá xu hướng thông tin trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Bằng cách áp dụng một cách tiếp cận toàn diện và chiến lược này, chúng ta không chỉ bảo vệ an ninh năng lượng mà còn góp phần vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và sự phát triển bền vững của quốc gia.

4. Kết luận

Thực tiễn suốt hơn 94 năm đã cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn kiên trì, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng và luôn kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Sự kiên trì, kiên định và kiên quyết ấy chính là những bài học kinh nghiệm quý báu cho mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức; mỗi cán bộ, đảng viên khi tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bài viết đã đề cập chi tiết tới tầm quan trọng của việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đối với an ninh năng lượng quốc gia. Quá trình này không chỉ gắn liền với việc bảo vệ các dự án năng lượng mà còn chặt chẽ với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Nghị quyết này không chỉ là kim chỉ nam cho các hoạt động bảo vệ tư tưởng trong toàn Đảng mà còn là nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động đấu tranh phản bác trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, nơi mà các quan điểm sai trái và thù địch có thể trực tiếp ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia.

Đoàn Thanh niên và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:

-  Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, đã không ngừng nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Các hoạt động này bao gồm các buổi tuyên truyền, hội thảo, và các chương trình đối thoại giữa lãnh đạo và đoàn viên, nhằm trang bị cho họ những kiến thức cần thiết để có thể nhận diện và phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Đoàn Thanh niên đã tự hào là lực lượng xung kích trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, không chỉ trong không gian mạng mà còn trên mọi mặt trận khác của đời sống xã hội.

Kêu gọi sự đoàn kết trong việc bảo vệ nguồn năng lượng quốc gia:

- Mỗi cá nhân, từ cán bộ đến viên chức và đoàn viên thanh niên, đều phải nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong việc này không chỉ là đảm bảo cho nguồn năng lượng ổn định và bền vững mà còn là cách thức thể hiện lòng trung thành với Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn viên, thanh niên Bộ Công Thương đã khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực tế đời sống kinh tế xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó trên thực tế. Đồng thời, các tổ chức chính trị, xã hội thuộc Bộ đã nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng của cơ sở để từ đó đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh./.

Trịnh Quốc Vinh

Trung tâm tham vấn WTO và FTAs - VIOIT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2020). Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 2 năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng.
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2018). Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng.
  3. Chính phủ Việt Nam. (2020). Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW. Hà Nội: Văn phòng Chính phủ.
  4. Bộ Công Thương Việt Nam. (2020). Báo cáo tổng kết chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam giai đoạn 2001-2020, định hướng đến năm 2030. Hà Nội: Bộ Công Thương.
  5. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương. (2020). Phân tích các thách thức và giải pháp trong phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Hà Nội: Bộ Công Thương.
  6. PGS. TS. Phạm Hoàng Lương (07/12/2021). Quy hoạch điện VIII: Điểm nhấn cho phát triển năng lượng tái tạo. Bộ Công Thương. Truy cập từ https://moit.gov.vn/phat-trien-ben-vung/hieu-qua-nang-luong-voi-an-ninh-nang-luong-va-phat-trien-ben2.html
  7. TS.  Nguyễn Anh Tuấn (06/01/2022). Chuyển dịch năng lượng của Việt Nam - Phân tích và định hướng chính sách cho tương lai. Năng Lượng Việt Nam. Truy cập  từ https://nangluongvietnam.vn/chuyen-dich-nang-luong-cua-viet-nam-phan-tich-va-dinh-huong-chinh-sach-cho-tuong-lai 28116.html
TIN KHÁC