TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị, tuy nhiên toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) đã chung sức, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trong đó:

Đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định với mức tăng trưởng cao góp phần quan trọng cho phục hồi và phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch COVID-19; Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tiết giảm chi phí, góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính; Hoàn thành nhiều công trình điện quan trọng nâng cao năng lực hạ tầng cung ứng điện; Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục có sự đổi mới; Các chỉ tiêu kỹ thuật tiếp tục được cải thiện; Công tác quản trị và sắp xếp đổi mới doanh nghiệp đạt được một số kết quả đáng ghi nhận; Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022; Tăng cường các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế với các lĩnh vực trọng tâm như phát triển nguồn lưới điện, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng; Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Với vai trò chính trong việc đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cùng với mục tiêu đảm bảo cân bằng tài chính để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Tập đoàn được phát triển bền vững, việc triển khai kế hoạch năm 2023 của EVN dự báo sẽ tiếp tục phải vượt qua hàng loạt các khó khăn, thách thức, đó là: Việc đảm bảo cân đối tài chính của EVN chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố đầu vào biến động khó dự báo trước như giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ, cơ cấu sản lượng điện phát, chính sách tín dụng, tiền tệ; Công tác đầu tư xây dựng các dự án điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức trong việc huy động vốn đầu tư, công tác chuẩn bị dự án do các yêu cầu, quy định mới của pháp luật, việc bố trí quỹ đất và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn, phức tạp, cơ chế chính sách trong đền bù, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập đã và sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án lưới điện truyền tải và phân phối.

Năm 2023, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là hết sức nặng nề trong cả 2 khía cạnh đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Nhưng với các kết quả đã đạt được trong năm 2022 và các năm qua, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả nước, Tập đoàn đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kế hoạch năm 2023 như sau:

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

1. Mục tiêu

Tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt; thực hiện các nhiệm vụ được giao về xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để  phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

2. Chủ đề năm

Trong năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới và Việt Nam được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, phù hợp với định hướng chỉ đạo chung của Đảng và Chính phủ, Tập đoàn lựa chọn chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu:

- Đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

- Tiếp tục là một trong các đơn vị đi đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và thực hành sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng và cộng đồng.

- Phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính năm 2023, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

- Phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 về thực hiện lộ trình đạt phát thải ròng khí nhà kính về 0 vào năm 2050.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2023 là 251,1 tỷ kWh.

- Kế hoạch vốn đầu tư toàn Tập đoàn là 94.860 tỷ đồng.

- Tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối: không vượt quá 6,15%.

- Độ tin cậy cung cấp điện: Thời gian mất điện bình quân của một khách hàng trong năm (chỉ số SAIDI) không quá 318 phút.

- Năng suất lao động tăng trên 8%.

- Đảm bảo cân bằng tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Thứ nhất, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân: Điều hành hệ thống điện an toàn và tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện. Chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi. Chủ động trong việc cung cấp, nhập khẩu than, khí cho phát điện. Siết chặt kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan. Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy lợi, các địa phương để cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2022-2023 đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Thứ hai , đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện

- Tập trung thi công 03 dự án nguồn điện gồm:  Dự án NMTĐ Ialy mở rộng: Đảm bảo tiến độ thi công xây lắp và cung cấp thiết bị đáp ứng tiến độ phát điện trong năm 2024. Tiếp tục phối hợp với các địa phương để bàn giao phần diện tích rừng tự nhiên kịp thời cho nhà thầu thi công;  Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng: đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp và cung cấp thiết bị theo mục tiêu phát điện trong năm 2025. Tiếp tục phối hợp với địa phương để hoàn thành công tác GPMB còn lại. Dự án NMNĐ Quảng Trạch I: Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Dự án, phê duyệt TKKT đợt 2 và hoàn thiện các thủ tục liên quan, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công đáp ứng mục tiêu hoàn thành phát điện năm 2025.

- Khởi công và hoàn thành phát điện thương mại các dự án ĐMT Phước Thái 2, Phước Thái 3; Phấn đấu khởi công dự án NĐ Ô Môn IV.

- Hoàn thành các thủ tục đầu tư, đấu thầu, thu xếp vốn… để phấn đấu khởi công các dự án NMTĐ Trị An MR, dự án TĐ tích năng Bắc Ái trong năm 2024 và dự án NĐ Ô Môn III năm 2025.

- Tiếp tục triển khai Dự án CSHT dùng chung và các dự án NĐ Dung Quất I, III  phù hợp theo tiến độ cấp khí Cá Voi xanh.

- Triển khai đầu tư dự án NĐ Quảng Trạch II và các dự án nguồn điện mới được cấp thẩm quyền giao EVN làm chủ đầu tư sau Quy hoạch Điện VIII được duyệt.

- Hoàn thành phê duyệt quyết toán 09 công trình nguồn điện gồm: (i) 07 công trình do EVN làm chủ đầu tư: TĐ Sơn La (GĐ kết thúc), TĐ Lai Châu (GĐ kết thúc), TĐ Bản Chát (GĐ kết thúc), NĐ Thái Bình, NĐ Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 MR, Duyên Hải 3 MR; (ii) 02 công trình do GENCO1 làm chủ đầu tư: TĐ Bản Vẽ, Nghi Sơn 1.

- Các dự án lưới điện: Hoàn thành 243 công trình lưới điện từ 110-500kV (gồm 10 công trình 500kV, 52 công trình 220kV và 181 công trình 110kV).

- Khởi công 173 công trình lưới điện từ 110-500kV và các dự án nhập khẩu

Thứ ba, triển khai đồng bộ nhóm các giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ như sau: Hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ về ĐTXD; Thu xếp đủ và kịp vốn cho ĐTX; Cải tiến công tác chuẩn bị đầu tư để hiệu quả hơn; Kiểm soát chặt chẽ giai đoạn thực hiện đầu tư; Nâng cao chất lượng và rút ngắn tiến độ giai đoạn kết thúc đầu tư; Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động; Áp dụng KHCN, chuyển đối số và công cụ quản lý thực hiện ĐTXD, Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện chương trình ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng và chống lãng phí, thất thoát trong ĐTXD.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Thứ năm, hoàn thành các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ

Thứ sáu, tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện

Thứ bảy, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ đề năm 2023

Thứ tám, tiếp tục triển khai hiệu quả chuyển đổi số với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số

Thứ chín, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KHCN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Mười, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động; Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng

Mười một, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Phòng chống tham nhũng; Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước

Mười hai, tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động sản xuất, công tác thi đua khen thưởng.

Đỗ Thị Bích Thủy

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

TIN KHÁC