TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030.

Thực hiện Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 3073/KH-UBND về thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030 với các nội dung chính như sau:

Mục tiêu chung:

Bảo tồn và phát triển làng nghề có vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân; gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu khôi phục, bảo tồn được từ 1-2 nghề truyền thống và từ 1-2 làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền.

- Phấn đấu công nhận mới từ 2-3 nghề và từ 1-2 làng nghề truyền thống; phát triển từ 2-3 làng nghề gắn với du lịch.

- Trên 80% làng nghề, làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả;

- 100% người lao động trong làng nghề được đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng vệ sinh an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản.

- 50% làng nghề, làng nghề truyền thống có sản phẩm được phân hạng theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

- 50% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu.

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân các làng nghề đạt khoảng 10%/năm;

- Thu nhập bình quân của lao động tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

- 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

Nhiệm vụ  chính của chương trình gồm có: (1) Phát huy vai trò của nghệ nhân, thợ giỏi; (2) Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống; (3) Phát triển làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới; (4) Phát triển các làng nghề mới đảm bảo các giá trị văn hóa truyền thống, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Giải pháp thực hiện: (1) Rà soát, sắp xếp lại các làng nghề, làng nghề truyền thống phù hợp với các quy hoạch các cấp theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan, đảm bảo đủ mặt bằng phục vụ sản xuất, bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường làng nghề gắn với xây dựng nông thôn mới. (2) Xây dựng tiêu chí và tổ chức đánh giá, xếp loại hoạt động làng nghề gắn với các mục tiêu phát triển bền vững; xây dựng và số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn tỉnh. (3) Khôi phục, bảo tồn các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một, thất truyền. (4) Hỗ trợ phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống đang hoạt động có hiệu quả và làng nghề mới: (5) Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ làng nghề. (6Xây dựng các trung tâm bảo tồn và phát triển các giá trị của nghề, làng nghề. (7) Đào tạo nâng cao năng lực nghệ nhân, thợ giỏi và nguồn nhân lực phục vụ phát triển làng nghề. (8) Chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. (9) Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu. (10)  Xây dựng chuỗi liên kết giá trị làng nghề. (11) Nâng cao chất lượng của các hiệp hội ngành hàng. (12) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền. (13) Rà soát, hoàn thiện chính sách bảo tồn và phát triển làng nghề.

Để hoàn thành Kế hoạch số 3073/KH-UBND, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, địa phương. Đối với ngành Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, để có cơ sở phong tặng nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng và định hướng xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sang các thị trường tiềm năng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan nghiên cứu xây dựng và triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chủ lực, sản phẩm làng nghề có tiềm năng xuất khẩu, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt để tạo mặt bằng di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, làng nghề; triển khai các nhiệm vụ khuyến công để thúc đẩy phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề./.

Đỗ Thị Bích Thủy

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại- VIOIT

TIN KHÁC