NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học công nghệ năm 2020 của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Sáng ngày 12/11/2021, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương - Bộ Công Thương, 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ 02 đề tài khoa học công nghệ năm 2020 do TS. Phạm Ngọc Hải - Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương làm chủ nhiệm và KS. Lê Nguyên Thành, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp, Năng lượng -  Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương làm chủ nhiệm.

Đề tài thứ nhất: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá các ngành sản xuất chủ lực tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trong bối cảnh mới” do TS. Phạm Ngọc Hải - Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương làm chủ nhiệm. Theo Quyết định số 3612/QĐ - BCT ngày 31/12/2020 về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2020.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm có: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Quản lý Kinh tế Trung ương - Chủ tịch hội đồng; TS. Bùi Quang Tuấn - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam - Phó Chủ tịch hội đồng; PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Uỷ viên phản biện 1; Th.S Nguyễn Thị Xuân Thúy - Phó Giám đốc, Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, Bộ Công Thương - Uỷ viên phản biện 2; Th.S Nguyễn Văn Vịnh - Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên; TS. Trần Huy Hoàn - Chuyên viên chính Vụ kế hoạch, Bộ Công Thương - Ủy viên; Th.S Kiều Nguyễn Việt Hà - Phó trưởng phòng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương - Thư ký khoa học.

TS. Phạm Ngọc Hải đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của đề tài. Với kết cấu gồm 3 chương, đề tài đã tập trung nghiên cứu làm rõ một số nội dung chủ yếu về: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá các ngành sản xuất chủ lực tại Việt Nam; Phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá một số ngành sản xuất chủ lực tại Việt Nam; đề xuất định hướng phát triển các ngành sản xuất chủ lực tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trong bối cảnh mới.

Nhận xét về đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng, Đề tài là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn; kết cấu tương đối logic. Đề tài đã làm rõ được mục tiêu, nội dung, đối tượng nghiên cứu; Cơ bản hệ thống hóa được kiến thức lý luận về quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá các ngành sản xuất chủ lực tại Việt Nam; Đánh giá được thực trạng thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá một số ngành sản xuất chủ lực tại Việt Nam; Một số giải pháp được đề xuất có tính khả thi và sát thực.

Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm nghiên cứu, sắp xếp lại danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu lại một số nội dung đảm bảo tính logic; cập nhật lại một số khái niệm, thông tin cho phù hợp...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh đã thông báo kết quả bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu cấp Bộ của các thành viên Hội đồng và đề nghị Ban Chủ nhiệm sớm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài.

TS. Phạm Ngọc Hải trình bày nội dung nghiên cứu của đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

Đề tài thứ hai:Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mục tiêu phát triển công nghiệp phục vụ chiến lược công nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do KS. Lê Nguyên Thành, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghiệp, Năng lượng -  Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương làm chủ nhiệm. Theo Quyết định số 3612/QĐ - BCT ngày 31/12/2020 về việc thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ kết thúc năm 2020.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm có: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Quản lý Kinh tế Trung ương - Chủ tịch hội đồng; TS. Bùi Quang Tuấn - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam - Phó Chủ tịch hội đồng; Th.S Nguyễn Văn Vịnh - Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên phản biện 1; Th.S Nguyễn Thị Xuân Thúy - Phó Giám đốc, Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, Bộ Công Thương - Uỷ viên phản biện 2; PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Uỷ viên; TS. Trần Huy Hoàn - Chuyên viên chính Vụ kế hoạch, Bộ Công Thương - Ủy viên; Th.S Kiều Nguyễn Việt Hà - Phó trưởng phòng, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương - Thư ký khoa học.

KS. Lê Nguyên Thành đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của đề tài. Với kết cấu gồm 4 chương, đề tài đã tập trung nghiên cứu làm rõ một số nội dung chủ yếu về: Tổng quan lý luận về chiến lược phát triển KTXH và mục tiêu phát triển kinh tế và ngành công nghiệp; Cơ sở khoa học và thực tiễn trong xây dựng mục tiêu phát triển Công nghiệp Việt Nam; Đề xuất và xây dựng mục tiêu phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2045; Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam.

Nhận xét về đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng, đề tài là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa thực tiễn; kết cấu tương đối logic. Đề tài đã làm rõ được mục tiêu, nội dung, đối tượng nghiên cứu; Đánh giá được thực trạng và kết quả quá trình phát triển công nghiệp Việt Nam trong khu vực và thế giới trên cơ sở các tiêu chí phát triển ngành công nghiệp hoặc có liên quan đến ngành công nghiệp; Một số giải pháp được đề xuất có tính khả thi phù hợp với cơ hội và bối cảnh mới.

Để hoàn thiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm nghiên cứu, sắp xếp rà soát lại các mục, bảng biểu, cập nhật số liệu mới, đưa ra bộ khung chỉ số để đánh giá cho phù hợp...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh đã thông báo kết quả bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu cấp Bộ của các thành viên Hội đồng và đề nghị Ban Chủ nhiệm sớm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đề tài.

KS. Lê Nguyên Thành trình bày nội dung nghiên cứu của đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

Nguyễn Kiều Ly

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC