ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới Luận án iến sĩ của NCS. Phạm Hồng Nhung

Tên đề tài “Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng da giầy vào thị trường EU trong tiến trình thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)”

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại

Mã số: 9.34.01.21

Họ tên NCS: Phạm Hồng Nhung

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Văn Nam

                                                2. TS. Lê Huy Khôi

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

Những kết luận mới của luận án

- Luận án đã luận giải, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận về đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng da giầy của một quốc gia vào một thị trường đã ký kết FTA song phương. Cụ thể: làm rõ khái niệm, nội hàm; xây dựng khung lý thuyết, xác định các nội dung và tiêu chí đánh giá khả năng đẩy mạnh xuất khẩu; xác định những nhân tố ảnh hưởng đến đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng da giầy sang thị trường EU trong tiến trình thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).    

- Bằng hệ thống tài liệu có giá trị, số liệu phòng phú, có độ tin cậy cao, trên cơ sở khung lý thuyết đã được xác lập, Luận án đã phân tích, đánh giá và nhận định đúng được những thành tựu, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế về thực trạng đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng da giầy của Việt Nam sang thị trường EU theo các nội dung, tiêu chí và mốc thời gian trước và sau khi thực thi EVFTA, làm cơ sở khoa học về thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng da giầy sang thị trường EU trong quá trình thực hiện EVFTA.

- Trên cơ sở dự báo các yếu tố tác động đến xuất khẩu mặt hàng da giày, cùng với các nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế được rút ra, luận án đã đề xuất được hệ thống các quan điểm, định hướng và giải pháp có khả năng áp dụng và có tính khả thi cao trên thực tiễn nhằm đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng da giầy sang thị trường EU trong tiến trình thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) thời kỳ đến năm 2030.

Kết luận điểm mới (tiếng Việt - tiếng Anh)

Tóm tắt Luận án (tiếng Việt - tiếng Anh)

Trích yếu Luận án

Luận án Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

BÀI VIẾT KHÁC