ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Thông tin tóm tắt về những đóng góp mới Luận án Tiến sĩ của NCS. Dương Thái Trung

18/05/2023

Tên luận án: “Quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 9.34.01.21

Họ và tên nghiên cứu sinh : Dương Thái Trung

Người hướng dẫn khoa học: 

+ Hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Thị Thu Phương

+ Hướng dẫn 2: TS. Phạm Hồng Tú

Cơ sở đào tạo: Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Những đóng góp mới của luận án:

Đóng góp về lý luận:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ thêm các khái niệm, nội dung, nhân tố ảnh hưởng đếnquản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường phát triển. Những vấn đề luận án đề cập, giải quyết góp phần phân tích những cơ sở khoa học trong việc đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam.

Đóng góp về mặt thực tiễn:

Thực trạng quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam đã được luận án phản ánh một cách chân thực và có hệ thống. Luận án đã chỉ rõ, quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam thời gian qua, ngoài những thành tựu đạt được vẫn tồn tại những bất cập, hạn chế.

Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế đó là do hệ thống các quy định pháp luật liên quan chưa được hoàn thiện, bộ máy quản lý nhà nước chưa được kiện toàn,  năng lực đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao,… Vì vậy những kết quả nghiên cứu, đặc biệt là những giải pháp mà luận án đưa ra có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với rượu nhập khẩu ở Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ đào tạo, giảng dạy, học tập và nghiên cứu những chuyên đề thực tế liên quan đến quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu ở Việt Nam, là nguồn tài liệu sử dụng cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương tham khảo để đề xuất giải pháp hoàn thiện và tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh rượu nhập khẩu.

Kết luận điểm mới (tiếng Việt - tiếng Anh)

Tóm tắt Luận án (tiếng Việt - tiếng Anh)

Trích yếu Luận án

Luận án Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương

BÀI VIẾT KHÁC