ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Đánh giá Tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ của NCS. Lê Triệu Dũng

10/05/2024

Sáng ngày 09 tháng 05 năm 2024, tại trụ sở 17 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương đã tổ chức buổi đánh giá tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ kinh tế, chuyên ngành kinh doanh thương mại, mã số 9.34.01.21 cho NCS. Lê Triệu Dũng với đề tài “Các giải pháp ứng phó với biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam”. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Thị Thu Phương - Trường Đại học Thương Mại  và PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch – Chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương.

Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sỹ được thành lập theo Quyết định số 357/QĐ-CLCT của Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách Công Thương ký ngày 03 tháng 05 năm 2024. Thành viên Tiểu ban chấm tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ gồm có: PGS.TS. Đinh Văn Thành - Chuyên gia cao cấp của Viện - Trưởng Tiểu ban; PGS.TS Nguyễn Văn Lịch - Ủy viên và TS. Đặng Công Hiến - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo - Thư ký Tiểu ban. Buổi đánh giá còn có sự tham dự của các nhà khoa học và nghiên cứu sinh của Viện.

Sau khi đại diện phòng Quản lý khoa học và đào tạo tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, PGS.TS. Đinh Văn Thành đã chủ trì điều khiển cuộc họp.

NCS. Lê Triệu Dũng đã trình bày tóm tắt Tiểu luận tổng quan luận án của mình. Nghiên cứu sinh tập trung nghiên cứu theo 03 nhóm vấn đề chính: (i) Các nghiên cứu lý luận về trợ cấp, chống trợ cấp/phòng vệ thương mại, các biện pháp chống trợ cấp/phòng vệ thương mại và ứng phó biện pháp chống trợ cấp/phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu; (ii) Các nghiên cứu về trợ cấp, chống trợ cấp, biện pháp chống trợ cấp và ứng phó biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa xuất khẩu; (iii) Các nghiên cứu về biện pháp chống trợ cấp/phòng vệ thương mại và giải pháp ứng phó biện pháp chống trợ cấp/phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Luận án được bố cục thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án; Chương 2: Cơ sở lý luận về ứng phó biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa xuất khẩu; Chương 3: Thực trạng ứng phó biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Chương 4: Quan điểm, định hướng và giải pháp ứng phó biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Tiểu ban đã trao đổi, thảo luận cùng NCS. Lê Triệu Dũng, sau đó đưa ra những góp ý, đánh giá để NCS chỉnh sửa và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tiểu luận tổng quan của mình.

Tiểu ban đã thống nhất kết luận: Tiểu luận tổng quan của NCS. Lê Triệu Dũng có chất lượng rất tốt, đầy đủ ý, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn; phù hợp với chuyên ngành đào tạo; không trùng với các công trình khoa học đã được công bố; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án phù hợp với đối tượng và nội dung phải giải quyết, bảo đảm độ tin cậy.

Tiểu ban chấm Tiểu luận tổng quan đã thống nhất thông qua và đánh giá tốt Tiểu luận tổng quan của NCS. Lê Triệu Dũng đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức của Tiểu luận tổng quan luận án tiến sĩ.

Một số hình ảnh buổi chấm tiểu luận:

Nguyễn Kiều Ly

Phòng Thông tin và xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC