NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam - Cơ hội và thách thức

06/11/2023

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra từ năm 2008, lúc đó trên thế giới nhận thấy sự cần thiết phải thúc đẩy kinh tế xanh và chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tháng 10/2008 đã đưa ra sáng kiến kinh tế xanh. Năm 2011, UNEP đưa ra định nghĩa về kinh tế xanh như sau: “Nền kinh tế xanh giúp cải thiện đời sống và công bằng xã hội, trong khi giảm đáng kể các rủi ro môi trường và khan hiếm nguồn lực sinh thái. Một nền kinh tế xanh có thể được coi là một nền kinh tế có lượng phát thải carbon thấp, sử dụng tài nguyên hiệu quả và bao trùm xã hội”. Như vậy, một nền kinh tế xanh là một nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo tính công bằng về mặt xã hội.

Năm 2012, Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra định nghĩa: “Kinh tế xanh là phát triển kinh tế đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó giảm thiểu ô nhiễm và tác động đến môi trường, tăng cường khả năng phục hồi trước biến đổi tự nhiên, đẩy mạnh vai trò của quản lý nhà nước về môi trường và nguồn lực tự nhiên trong việc ngăn ngừa các thảm họa từ thiên nhiên”.

Hiện nay, kinh tế xanh được hiểu là sự kết hợp giữa ba yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường. Trong đó, phát triển kinh tế xanh sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu bất bình đẳng xã hội, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo sản xuất và tiêu dùng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. 

Kinh tế xanh hướng đến cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao một cách toàn diện, những hoạt động sản xuất, kinh doanh trong xã hội luôn thân thiện với môi trường. Khi có sự cân bằng trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường sẽ tạo ra tính bền vững. Kinh tế xanh là một xu hướng tất yếu vì ngoài việc tạo ra việc làm, bảo đảm tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế xanh sẽ ngăn chặn ô nhiễm môi trường, nhiệt độ nóng lên trên toàn cầu và cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Việt Nam đã có sự chuyển đổi trong mô hình phát triển, hướng tới nền kinh tế xanh, đây là một lựa chọn tất yếu, phù hợp với xu hướng chung trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phát triển kinh tế xanh sẽ tạo ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các quốc gia trong đó có Việt Nam.

Một trong những thách thức rất lớn khi chuyển dịch sang nền kinh tế xanh là một số ngành nhất định sẽ bị mất việc làm nhưng cũng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm mới, đặc biệt là các việc làm xanh, việc làm giúp nâng cao chuỗi giá trị sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chiến lược đưa ra mục tiêu “Tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt đượcthịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu”. Trong đó đưa ra các mục tiêu cụ thể như giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; Xanh hóa các ngành kinh tế; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; Xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Quá trình phát triển kinh tế xanh sẽ tạo ra việc làm mới, trong đó thúc đẩy chuyển đổi các việc làm hiện tại sang việc làm xanh, đây vừa là cơ hội cũng như vừa là thách thức đối với việc đào tạo nguồn nhân lực để thích ứng với quá trình chuyển đổi này. Bên cạnh đó hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đối với người lao động bị mất việc làm trong quá trình chuyển đổi.

Trước hết cần hiểu rõ về việc làm xanh trong quá trình phát triển kinh tế xanh. Theo khái niệm của ILO năm 2016: Việc làm xanh là việc làm bền vững góp phần bảo tồn hoặc phục hồi môi trường, có thể là việc làm trong các lĩnh vực truyền thống như sản xuất và xây dựng, hoặc cũng có thể là việc làm trong các lĩnh vực truyền thống như sản xuất và xây dựng, hoặc cũng có thể là việc làm trong các lĩnh vực xanh mới nổi như năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Việc làm xanh giúp (1) Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu; (2) Hạn chế phát thải khí nhà kính; (3) Giảm thiểu chất thải và ô nhiễm; (4) Bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái; (5) Hỗ trợ thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh nêu rõ việc làm xanh là những việc làm bền vững góp phần bảo tồn hoặc khôi phục môi trường, việc làm xanh có thể là những công việc trong các ngành kinh tế truyền thống như chế biến, chế tạo và xây dựng, hoặc trong các ngành kinh tế xanh mới nổi như năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Một số cơ hội khi đáp ứng nguồn nhân lực phát triển kinh tế xanh:

- Tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các ngành có liên quan trực tiếp tới giảm phát thải khí nhà kính, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên.

- Những lao động đáp ứng yêu cầu về việc làm xanh trong quá trình phát triển kinh tế xanh sẽ có cơ hội tăng thu nhập, nâng cao mức sống.

- Nguồn nhân lực sẽ đáp ứng các yêu cầu đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất trong phát triển kinh tế xanh, từ đó tác động nâng cao chuỗi giá trị của ngành trong quá trình chuyển đổi.

- Người lao động phải luôn tự nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, được đào tạo, bồi dưỡng thông qua các lớp và các khóa đào tạo nâng cao nhằm đáp ứng được trong quá trình phát triển kinh tế xanh.

- Nguồn nhân lực đáp ứng việc làm xanh cũng giúp đảm bảo cân bằng cung - cầu trên thị trường lao động về cả chất lượng và số lượng với xu hướng việc làm bền vững.

- Các việc làm xanh yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ năng cao hơn nhưng người lao động sẽ được trả mức lương cao hơn và việc làm xanh sẽ chuyển dần sang các nghề hiện nay còn nhiều lao động với trình độ, tay nghề thấp.

 Thách thức về nguồn nhân lực khi phát triển kinh tế xanh:

- Nhiều lao động bị mất việc làm trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế xanh do chưa đáp ứng được chuyên môn phục vụ cho quá trình sản xuất mới. Ngoài ra người lao động còn bị mất việc khi thu hẹp quy mô sản xuất, giảm về mặt số lượng và nâng cao về mặt chất lượng khi các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế xanh.

- Sự dịch chuyển của người lao động sang các lĩnh vực, các doanh nghiệp khác bởi xuất hiện nhiều cơ hội việc làm mới ở nhiều địa điểm khác nhau khi phát triển kinh tế xanh.

- Mặc dù phát triển kinh tế xanh hướng đến phát triển bền vững trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội, môi trường nhưng cần phải luôn có sự điều chỉnh những thay đổi để đảm bảo về mặt xã hội liên quan đến người lao động tại các địa phương có các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng phát triển xanh.

- Chưa có các chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có thể đáp ứng được trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể khi chuyển đổi sang kinh tế xanh. Còn thiếu chương trình đào tạo có mục tiêu đối với những lao động mất việc làm và những lao động chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Người lao động còn ít cơ hội tiếp cận được với các nguồn lực như dịch vụ công về y tế, giáo dục, điều này cũng ảnh hưởng đến tâm trí, thể chất của người lao động và làm giảm chất lượng nguồn nhân lực khi phát triển kinh tế xanh.

Như vậy, phát triển kinh tế xanh tạo ra nhiều cơ hội phát triển nguồn nhân lực, tuy nhiên lao động trong cá ngành truyền thống bị thu hẹp, giảm việc làm. Cần phải có các chính sách trong ngắn hạn về đạo tào lại và hỗ trợ mức lương đối với người lao động bị ảnh hưởng do giảm việc làm. Về dài hạn, cần đào tạo từ đầu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, phù hợp với yêu cầu trong các ngành chuyển đổi sang kinh tế xanh, đa dạng hóa chương trình đào tạo theo các lĩnh vực khác nhau.

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để phát triển kinh tế xanh, cần phải có sự phối hợp giữa trường học, Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng cho người lao động. Ngoài ra cần phải có sự hỗ trợ và thực hiện đồng bộ giữa Chính phủ, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các cơ quan, tổ chức liên quan khác.

Ngoài ra để nguồn nhân lực đáp ứng được quá trình phát triển kinh tế xanh cần phải thay đổi và đổi mới chương trình giáo dục đào tạo nghề, kỹ năng chuyên môn theo nhu cầu chuyển đổi xanh. Hỗ trợ đào tạo lại kỹ năng làm việc cho người lao động trong các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình xanh. Hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp nâng cao những kiến thức, nhận thức về hệ thống sinh thái, sự cần thiết phát triển kinh tế xanh và phát triển bền vững./.

TS. Trần Thị Thu Hiền

BÀI VIẾT KHÁC