Trang chủ >> Tin tức >> Chiến lược - Chính sách

Lai Châu: Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 – 2025

Với mục tiêu huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp, tiết kiệm năng lượng nhằm giảm chi phí sản xuất, mở rộng sản xuất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới; Tập trung các hoạt động khuyến công để khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, du nhập phát triển ngành nghề mới gắn với Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm; hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu và các hoạt động quảng bá sản phẩm tiếp cận thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn tới. Theo đó, tỉnh Lai Châu sẽ hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp với nội dung hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 01 cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 01 cụm công nghiệp.

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại 03 cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hỗ trợ xây dựng 05 mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cho 30 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua việc tổ chức 03 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hỗ trợ tổ chức 01 hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn với quy mô dự kiến 240 gian hàng tiêu chuẩn. Hỗ trợ tham gia 05 hội chợ, triển lãm sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tham gia 20 hội chợ, triển lãm trong nước.

Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Tổ chức 05 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Hỗ trợ thành lập 50 doanh nghiệp công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói cho 20 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.
Ngoài ra, Chương trình còn thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ: Cung cấp thông tin tuyên truyền; Hợp tác quốc tế về khuyến công; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công. 

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025 là 75.300 triệu đồng, bao gồm: Nguồn huy động các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đầu tư: 48.400 triệu đồng, chiếm 64,3%; Nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước: 26.900 triệu đồng, chiếm 35,7% (trong đó: Nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ: 15.820 triệu đồng; Nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh hỗ trợ: 11.080 triệu đồng)

Nguồn kinh phí này cũng được phân kỳ thực hiện theo từng năm: Năm 2021, 10.814 triệu đồng, năm 2022, 21.004 triệu đồng, năm 2023, 20.714 triệu đồng, năm 2024, 13.054 triệu đồng, năm 2025, 9.714 triệu đồng.

Để hoàn thành các nhiệm vụ nói trên, UBND tỉnh Lai Châu cũng đề ra nhiều giải pháp thực hiện

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Về phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác khuyến công, chủ các cơ sở công nghiệp nông thôn. Tổ chức các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm phát triển sản xuất kinh doanh, mô hình trình diễn kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất sạch hơn. Thường xuyên rà soát số lượng lao động, ngành nghề của người lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tay nghề phù hợp với nhu cầu của các cơ sở công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp.

Về nguyên liệu đầu vào cho sản xuất: Duy trì diện tích, chất lượng vùng nguyên liệu sẵn có; khuyến khích tích tụ đất đai để hình thành các vùng nguyên liệu tập trung theo các phương thức góp đất, thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thỏa thuận và tự nguyện giữa người có đất và người có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật. hỗ trợ hình thành các mô hình liên kết xây dựng vùng nguyên liệu nông sản đáp ứng theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt nam (VietGAP), sản xuất theo phương pháp hữu cơ (Organic).

Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Hỗ trợ tiếp cận thị trường thông qua công tác thông tin, xúc tiến thương mại, trưng bày giới thiệu sản phẩm. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất khảo sát, tìm kiếm, mở rộng thị trường và tham gia hội chợ, triển lãm. Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các chợ vùng nông thôn có nghề phát triển. Khuyến khích, hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã làm đầu mỗi cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Nâng cao khả năng tiếp thị, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ độc quyền cho cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

Thứ ba, về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường: Khuyến khích các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ vào sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để giúp các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành quản lý, liên doanh, liên kết và tiêu thụ sản phẩm.

Ưu tiên, hỗ trợ cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi theo chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở công nghiệp thực hiện các quy định về môi trường và xử lý chất thải. Xử lý kịp thời cơ sở vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Thứ tư, về nguồn kinh phí cho hoạt động khuyến công: Hàng năm, bố trí cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương nhằm đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu hoạt động khuyến công của tỉnh để bảo đảm Chương trình hoạt động có hiệu quả. Chủ động, tranh thủ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia, bố trí lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia vào chương trình khuyến công. Tích cực khai thác, huy động các nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí cho hoạt động khuyến công.Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Thứ năm, tăng cường phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước với các đoàn thể chính trị- xã hội….

UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương Lai Châu chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình đảm bảo mục tiêu đề ra. Căn cứ dự toán kinh phí khuyến công địa phương hàng năm được phê duyệt để xây dựng kế hoạch đề án hàng năm. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương./.

Nguồn: Theo QĐ số 407/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025.

Đỗ Thị Bích Thủy

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến Thương mại - VIOIT

TIN KHÁC CÙNG LOẠI