TIN TỨC

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Tin tức

Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2021của Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Hiện nay, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương có 71 đảng viên (trong đó có 70 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị). Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, Viện tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động, nhờ đó chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chất lượng phục vụ để tạo ra các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học cao đáp ứng yêu cầu của ngành Công Thương và đất nước.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.1. Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học

- Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, nghiên cứu, cụ thể hóa quy định, chính sách, chế độ về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.    

- Quản lý kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, hồ sơ các công trình khoa học. Hoàn thành nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ, đề án khoa học năm 2020 và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khoa học năm 2021.

  1.2. Lãnh đạo công tác Đào tạo sau đại học

- Công tác kiểm tra quá trình nghiệm thu, bảo vệ các đề cương, chuyên đề của  nghiên cứu sinh được tăng cường và mang lại hiệu quả tích cực.

- Tổ chức thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2021.

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức

- Thực hiện Chương trình số 06-CTr/ĐUB ngày 03/02/2021 của Đảng ủy Bộ Công Thương về Chương trình công tác tuyên giáo năm 2021. Đảng ủy Viện đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2021 với 04 trọng tâm: (1) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; (2) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt, nghiên cứu, học tập các Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; (3) tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; (4) tuyên truyền, phổ biến và phát động thi đua chào mừng về các ngày kỷ niệm lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước năm 2021 và 70 năm Ngày truyền thống Ngành Công Thương.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp nhà nước, nội quy, quy chế của Viện. Tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, Viện, trong mỗi đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào xây dựng Viện ngày càng phát triển.

- Thường xuyên giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tình đoàn kết gắn bó, đồng nghiệp, đồng chí đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong chi bộ, cơ quan.

- Tuyên truyền, vận động làm cho cán bộ, đảng viên hiểu và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan giao; kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; định hướng thông tin.

- Tuyên truyền, phổ biến tài liệu chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm năm 2021: 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 70 năm Ngày truyền thống Ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2021), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), ….

2.2. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

- Đảng ủy Viện đã thực hiện nghiêm túc, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 320-HD/ĐUB ngày 01/4/2021 của Đảng ủy Bộ Công Thương về thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”.

- Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo Viện, phó Trưởng phòng và Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện giai đoạn 2021-2026, có nhận xét, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung đưa vào những nhân tố có đủ điều kiện tiêu chuẩn và đưa ra những người không còn đủ tiêu chuẩn.

- Lập danh sách đảng viên tham dự các buổi nghiên cứu, học tập và quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, Đảng viên tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Đảng viên tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cấp ủy gửi Đảng ủy Bộ Công Thương. Đảng ủy Viện đã tổ chức kết nạp 01 đảng viên; chỉ đạo chi bộ trực thuộc hoàn thành 01 hồ sơ đề nghị kết nạp trình cấp có thẩm quyền xem xét, kết nạp. Làm thủ tục để kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 cho 67 đảng viên theo yêu cầu của Đảng ủy Bộ Công Thương, làm thủ tục cấp mới 01 thẻ đảng viên, cấp lại do bị mất thẻ 01 đảng viên, chuyển sinh hoạt Đảng ra khỏi Đảng ủy Viện 02 đồng chí do chuyển công tác đến đơn vị mới và nghỉ chế độ về địa phương sinh hoạt đảng.

- Ngoài ra, chỉ đạo liên hệ chặt chẽ với Bộ Công Thương để hoàn thành “Đề án tuyển dụng viên chức 2021”.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

- Chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm tra,

giám sát năm 2021 và tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, phân công Uỷ viên

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy theo dõi việc tổ chức sinh hoạt Đảng ở các chi bộ.

- Thường xuyên giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định 47-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Phối hợp với các tổ chức cơ sở có đảng viên, cán bộ, công chức đang cư trú trên địa bàn nắm tình hình cán bộ, đảng viên thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

- Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, kết quả 100% cán bộ đảng viên chấp hành và thực hiện tốt, không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

2.4. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

Công tác dân vận

- Căn cứ Chương trình số 04-CTr/ĐUB ngày 29/01/2021 của Đảng bộ Bộ Công Thương về Chương trình công tác dân vận năm 2021. Đảng ủy Viện đã thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận, với nhận thức, trách nhiệm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Viện trong tình hình mới. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Xây dựng và phát huy tính hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác dân vận.

- Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm, tăng cường giải quyết những khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện.

Lãnh đạo tổ chức Công đoàn

Đảng ủy Viện đã chỉ đạo công đoàn Viện phối hợp với lãnh đạo ở cơ quan, các đơn vị bộ phận tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hưởng ứng tổ chức các phong trào thi đua do cấp trên phát động, tổ chức động viên thăm hỏi kịp thời tới những Đoàn viên bị ốm đau, gia đình gặp khó khăn. Luôn chăm lo, bảo vệ chính quyền và lợi ích hợp pháp để cán bộ yên tâm công tác. Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo Công đoàn Viện đứng ra tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát khẩu trang y tế phòng chống dịch Covid-19 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Viện.

Lãnh đạo Đoàn thanh niên

Đảng ủy Viện có một đồng chí Đảng ủy Viên làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện nên công tác chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức Đoàn thanh niên Viện đi vào hoạt động có nề nếp, đã tham gia đầy đủ các phong trào, các hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ và các cấp phát động và các hoạt động gây quỹ.

Đảng ủy Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

TIN KHÁC