Trang chủ >> Nghiên cứu - Trao đổi >> Đào tạo

Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC,

CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CLCT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học;

 
QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương gồm các Ông/Bà có tên tại Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thực hiện chức năng tư vấn cho Viện trưởng về khoa học, công nghệ, đào tạo và các lĩnh vực có liên quan. Nhiệm vụ, quyền hạn và thể thức hoạt động của Hội đồng Khoa học thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Viện, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

VIỆN TRƯỞNG

 TS. Nguyễn Văn Hội

(Đã ký)

 

Tải Danh sách Hội đồng khoa học Viện tại đây

 

 

TIN KHÁC CÙNG LOẠI