ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thông báo tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2020

         Kính gửi:.....................................................................................................................

                          ....................................................................................................................

- Căn cứ Thông tư số 08/2017/TTBGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-CLCT ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương,

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thông báo tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2020 với các nội dung sau đây:

1. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.1. Có bằng cử nhân và bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển

- Với bằng cử nhân:

+ Nhóm ngành ghi trên bằng đại học: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế; Kinh tế.

+ Chuyên ngành ghi trên bảng điểm đại học: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Thương mại; Marketing; Quản lý nguồn nhân lực; Luật thương mại.

- Với bằng Thạc sĩ:

+ Nhóm ngành ghi trên bằng thạc sĩ: Kinh tế.

+ Chuyên ngành ghi trên bảng điểm thạc sĩ: Kinh doanh thương mại; Thương mại; Quản trị kinh doanh; Kinh tế quốc tế; Kinh tế đối ngoại.

1.2. Là tác giả của 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 thángtính đến ngày đăng ký dự tuyển.

1.3. Có đề cương nghiên cứu theo mẫu kèm theo thông báo này tại Phụ lục 1

1.4. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo quy định sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS Academic Test từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 thángtính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a)trên đây khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b) khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Bảng Tham chiếu các chứng chỉ dưới đây) theo quy định tại điểm c) khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG NƯỚC NGOÀI

TT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 - 93

2

IELTS

5 - 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

TCF B2

DELF B2

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe-Zertifikat B2Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 6

8

Japanese Language Proficiency Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ-Тест по русскому языку как иностранному (TORFL-Test of Russian as a Foreign Language)

ТРКИ-2

1.5. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

1.6. Đạt đủ kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác trong trường hợp có ngành đặc thù, yêu cầu về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác.

2. Thời gian, hình thức và ngôn ngữ đào tạo

- Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ (kể từ khi có quyết định công nhận NCS) là 3 năm. Trong trường hợp đặc biệt, nghiên cứu sinh được rút ngắn, hoặc kéo dài thời gian học tập theo quy định.

- Hình thức đào tạo: Việc tổ chức đào tạo trình dộ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức giáo dục chính quy, NCS phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại Viện trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận NCS.

- Ngôn ngữ sử dụng trong học tập, viết và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt; luận án tiến sĩ có thể được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh.

- Hình thức đào tạo tập trung: 3 năm (nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu và sinh hoạt khoa học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo).

- Chỉ tiêu đào tạo: 10 Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kinh doanh thương mại: Mã số: 9.34.01.21

3. Hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển

3.1. Hồ sơ dự tuyển

Đơn xin dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (theo mẫu) tại Phụ lục 2

- Lý lịch khoa học

Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp)

- Minchứngbài báo hoặc báo cáo liên quan và thâm niên công tác(nếu có)

Đề cương nghiên cứu (theo mẫu) tại Phụ lục 1

Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).

Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo: Lý lịch khoa học của Người hướng dẫn (dự kiến) do NCS đăng ký.

3.2. Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30/5/2020 đến ngày 30/8/2020

3.3. Lệ phí dự tuyển: 500,000 đ (Năm trăm ngàn đồng)

4. Danh sách người hướng dẫn tại Phụ lục 3

5. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh; thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

5.1. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Số lần tuyển sinh trong năm: 01 lần

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào vào đầu tháng 9/2020 tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

5.2. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học

- Căn cứ danh sách trúng tuyển NCS đã được Viện trưởng phê duyệt, Phòng QLKH&ĐTSĐH gửi giấy báo nhập học đến những người trúng tuyển.

- Sau khi người trúng tuyển gửi đơn theo mẫu tại Phụ lục 4và hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học, Viện trưởng ra Quyết định công nhận NCS.

- Kế hoạch đào tạo tổng thể của khóa học và tổ chức lễ khai giảng trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày bắt đầu tổ chức xét tuyển.

6. Học phí, các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho NCS trong quá trình học tập (nếu có)

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

+ Học phí năm học 2020-2021 là: 29.400.000 đồng (Hai mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng).

+ Chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí cho NCS trong quá trình học tập được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Riêng NCS là viên chức thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương được hưởng chế độ đãi ngộ về học phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ đã được ban hành.

7. Thông tin liên hệ

- Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học, Tầng 4 - 46 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 38262720; Di động: 0912 713 319

- Website: vioit.org.vn

   VIỆN TRƯỞNG

TS. Nguyễn Văn Hội

              (Đã ký)

Xem phụ lục dưới đây

BÀI VIẾT KHÁC