ĐÀO TẠO

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Đào tạo

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC,

CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 4069/QĐ-BCT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 915/TTg ngày 10 tháng 12 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu Thương mại (nay là Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương);

Căn cứ thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Công văn số 3599/BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cấp bằng tiến sĩ và đào tạo nghiên cứu sinh;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CLCT ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế các quy định có liên quan trước đây về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Thương mại (Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương hiện nay).

Điều 3. Chánh Văn phòng Viện, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hội

(Đã ký)

 

BÀI VIẾT KHÁC