NGHIÊN CỨU

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Trang chủ >> Nghiên cứu

Kế hoạch phát triển ngành Công Thương tỉnh An Giang năm 2021

Trong năm 2020, dịch Covid-19 đã gây ảnh hướng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng, trong đó tác động mạnh đến tình hình hoạt động của ngành Công Thương. Tuy nhiên, được sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở, ngành Công Thương đã tham mưu thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại, ổn định thị trường đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng và biến động giá cục bộ. Các chỉ tiêu phát triển ngành Công Thương năm 2020 tuy không đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, nhưng đều đạt tốc độ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Cụ thể:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 4,32% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất năm 2020 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 35.824 tỷ đồng tăng 4,86% so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 130.407 tỷ đồng, tăng 5,16% so cùng kỳ, đạt 91,64% so với kế hoạch năm (142.310 tỷ đồng).

- Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước đạt trên 928,15 triệu USD, tăng 4,29% so cùng kỳ, đạt 99,8% so kế hoạch năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2020 ước đạt 171,61 triệu USD, tăng 7,26% so cùng kỳ, đạt 95,34% so với kế hoạch năm (180 triệu USD).

- Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 ước đạt hơn 1,9 tỷ USD, giảm 4% so cùng kỳ năm 2019.  

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững cho Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được tỉnh An Giang đề ra là khai thác lợi thế so sánh của tỉnh trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, để tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ. Theo đó, nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển ngành công thương năm 2021 được xác định như sau:

- Đối với lĩnh vực Công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp: Cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó, có chính sách tập trung hỗ trợ vào những ngành công nghiệp nền tảng, có lợi thế cạnh tranh và có ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh; lựa chọn sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp chủ lực để ưu tiên hỗ trợ phát triển. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp UBND tỉnh ban hành như: Chương trình khuyến công tỉnh An Giang giai đoạn 2016 -2020; Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang từ năm 2017 đến năm 2025; Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025…

- Đối với lĩnh vực Thương mại, xuất khẩu: Đẩy mạnh sức tiêu thụ hàng hóa tại địa phương; Khuyến khích sử dụng hàng hóa trong nước, giữ vững ổn định thị trường, phát triển lành mạnh và bền vững thị trường hàng hóa; Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị phần tiêu thụ nội địa, đa dạng các kênh phân phối. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu; phát triển mạnh các hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo hướng vừa mở rộng thị trường và mặt hàng, vừa nâng cao hiệu quả xuất khẩu phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Nhóm hàng nông, thủy sản vẫn là nhóm ngành hàng chủ lực trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh, theo đó chú trọng tăng trưởng chất lượng, dịch chuyển cơ cấu sản phẩm từ thấp sang cao.

- Các chỉ tiêu chủ yếu của Ngành năm 2021:

+ Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020.

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 145.594 tỷ đồng, tăng 11,64% so cùng kỳ.

+ Kim ngạch xuất khẩu đạt 965 triệu USD, tăng 3,98% so cùng kỳ năm 2020.

+ Kim ngạch nhập khẩu năm đạt 190 triệu USD, tăng 10,46% so với cùng kỳ.

Để đạt được kế hoạch nêu trên trong năm 2021, ngành công thương tỉnh An Giang chú trọng thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

- Công tác Quy hoạch, Đề án, Kế hoạch: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, đề án của ngành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy phê duyệt, như: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển Thương mại biên giới và Đề án phát triển hệ thống logistics; Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương – CPTPP (Tổ chức tập huấn tìm hiểu về các thị trường trọng điểm trong CPTPP, đánh giá các tác động và lợi thế cạnh tranh của An Giang); Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các Đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang; Xây dựng, triển khai đồng bộ các chính sách phát triển công nghiệp tỉnh theo Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh về định hướng xây dựng chính sách công nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến  năm 2045; Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm chủ lực của tỉnh An Giang năm 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 116-TU/KH ngày 13/07/2020 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính Trị về định hướng chiến lược quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;…

- Trong lĩnh vực Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp (nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ) thông qua hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại...; Rà soát các chính sách, quy định của tỉnh có liên quan tới đầu tư phát triển; kiến nghị điều chỉnh theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư; Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ, năng cao giá trị sản xuất, đổi mới mô hình quản lý để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm; Thực hiện Kế hoạch ngành Công Thương tiếp cận nền Công nghiệp 4.0, phát triển công nghiệp hỗ trợ; Hỗ trợ địa phương thực hiện các thủ tục thẩm định thành lập, bổ sung, điều chỉnh và mở rộng các cụm công nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn; Hỗ trợ mời gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp, bao gồm đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, ưu tiên các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cao; tăng cường các hoạt động khuyến công; Phát triển nguồn điện và lưới điện đáp ứng nhu cầu năng lượng cho quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế - xã hội…

- Trong lĩnh vực Thương mại: Đối với thương mại nội địa, tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm như: Kích cầu tiêu dùng trong tỉnh; Tổ chức Phiên chợ ẩm thực; Tổ chức Phiên chợ và các chuyến hàng đưa hàng Việt về nông thôn;… Tiếp tục tăng cường mời gọi nhà đầu tư xây dựng mới các công trình phát triển hạ tầng thương mại; Rà soát, phân loại các chợ để xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa, di dời hay xây dựng mới và đổi mới phương thức quản lý /kinh doanh tại các chợ cho phù hợp tình hình phát triển, nhu cầu và đặc trưng mua bán của nhân dân địa phương; Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại…

Trong thương mại biên giới, xuất nhập khẩu: Triển khai các giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến là một trong những động lực chính để nâng cao giá trị xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng của tỉnh, như: Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường; Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi đầu tư trang thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường để nâng cao chất lượng tăng giá trị sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng chế biến sâu, sản phẩm gia tăng cao; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận về đất đai để xây dựng các nhà máy, cơ sở chế biến, vùng nguyên liệu; Phát triển các cụm liên kết sản xuất theo thế mạnh của từng địa phương; Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện mô hình liên kết xây dựng vùng nguyên liệu giữa doanh nghiệp xuất khẩu với một số hộ nông dân hoặc hợp tác xã; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thương hiệu gạo An Giang và nếp Phú Tân; Chú trọng các thị trường tiềm năng và chủ yếu của sản phẩm tỉnh An Giang, trong đó có thị trường Trung Quốc. Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai các kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, EVFTA; Triển khai xuất khẩu theo hướng đa dạng hóa thị trường, ổn định những thị trường truyền thống, đổi mới phương thức tiếp thị xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường đẩy mạnh xuất khẩu vào EU và thị trường các nước tham gia Hiệp định CPTPP.

Về phát triển thương mại điện tử: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, cụ thể: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thương mại điện tử; Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận và ứng dụng những lợi ích của thương mại điện tử; Đẩy mạnh công tác quảng bá thông qua trang angiangexport.com giới thiệu sản phẩm gạo và thủy sản, bản đồ phân phối hàng Việt của tỉnh An Giang, duy trì sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh An Giang (sanphamangiang.com);... Hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh kết nối với các nền tảng thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Alibaba...

Nguồn: Báo cáo Sở Công Thương tỉnh An Giang

 Trương Thị Quỳnh Vân

Phòng Thông tin, Thư viện và Xúc tiến thương mại - VIOIT

BÀI VIẾT KHÁC